SW 0172 - Katana Koto

Mumei; Hada: itame, Hamon: gunome-choji; Nagasa: 76,0 cm; Sori: 2,0 cm; Motohaba: 3,05 cm; Sakihaba: 2,00 cm;
Motokasane: 6,5 mm; Sakikasane: 4,6 mm; Habaki: copper; Horimono: Bo-Hi; Fuchi: Edo period, shakudo, silver
inlaid, wave theme; Tsuba: Edo period, iron sukashi, ducks theme. Perfect polish, no defect. Shirasaya.
Good for hi-grade iaido practice. SOLD

antique japan