Fuori

SW 0071 - Katana Shinto - Seki School

Mumei, attributed to Shinto Seki School; Late Edo period (1750); Shinogi Zukuri; Saki Sori; Nakago Suriage, 3 Megugi ana, Yasurime Kiri; Hada: Itame, Hamon: Gunome; Boshi: Komaru w/long Kaeri, Hakikaki; Nagasa: 69,5 cm; Sori: 1,3 cm; Motohaba: 2,85 cm; Sakihaba: 2,25 cm; Motokasane: 7,1 mm; Sakikasane: 5,6 mm; Habaki: copper, gilded; Koshirae: Army (1938) Officers' Shin-Gunto. Shintei Sho Origami, Nippon Token Hozonkai (NTHK). Excellent Condition, some small stains. SOLD

antique japan
日本刀antique japan
日本刀antique japan antique japan 日本刀antique japan