SW 0225 - Katana Koto - Sukemitsu

Katanamei: Sukemitsu, 15 century. Bizen; Utsuri; Hada: itame nagareru, jinie; Hamon: ko gunome, konie, nioi; boshi: midare komaru, hakikake; Nagasa: 76,3cm; Sori: 1,5 cm; Motohaba: 3,1 cm; Sakihaba: 2,0 cm; Motokasane: 6,2 mm; Sakikasane: 4,0 mm; Tsuba iron Edo period, Fuchi/Kashira and menuki Edo period; Habaki: silver; Horimono Bo-Hi maru dome. Perfect for iaido practice. SOLD

antique japan