tsubaumetadairon

TS 0054 - Tsuba Edo Period - Price Euro 419,00

Yattsu Mokko Gata Marumimi Ototsu Men Iron Tsuba; Dim. 87x85 mm.

antique japan