interasmall

Status: Available

SW 0158 - Katana Koto - Omiya Den - Price Euro 9.916,00

Mumei, attributed Omiya; Hada: itame, Hamon: notare; Nagasa: 73,0 cm; Sori: 1,85 cm; Motohaba: 2,95 cm; Sakihaba: 2,00 cm; Motokasane: 7,2 mm; Sakikasane: 5,1 mm; Habaki: copper; Horimono: Bo Hi; Papered NBTHK "Hozon Token"; Black laquered saya; Fuchi Kashira Edo period; Tsuba: Iron Takahori Zogan Mito.

Intera1

Status: Available

SW 0154 - Katana Heisei - Tsutomu - Price Euro 9.268,00
 

Mei: So Tsutomu ; born on 1926 he lives in Fukuoka prefecture; Shinogi Zukuri, Iori Mune, Extended Chu Kissaki; Nagasa: 73,2 cm; Motohaba: 3,25 cm; Torisori: 1,75 cm; Mekugi ana: 2; Kitae: itame hada; Hamon: gunome midare in nioi deki with ko nie; Boshi: midarekomi; Koshirae: katana, F/Kashira shakudo nanako, Menuki shakudo and gold inlaid, horses theme, all Edo period.

Status: SOLD

Intera

SW 0172 - Katana Koto

Mumei; Hada: itame, Hamon: gunome-choji; Nagasa: 76,0 cm; Sori: 2,0 cm; Motohaba: 3,05 cm; Sakihaba: 2,00 cm; Motokasane: 6,5 mm; Sakikasane: 4,6 mm; Habaki: copper; Horimono: Bo-Hi; Fuchi: Edo period, shakudo, silver inlaid, wave theme; Tsuba: Edo period, iron sukashi, ducks theme. Perfect polish, no defect. Shirasaya. Good for hi-grade iaido practice.

TachiIntera

Status: SOLD

KO 0127 - Koshirae Meiji

Beautiful Itomakinotachi Koshirae, Meiji era, hi quality metal mountings, en suite. Complete, with Tsunagi. Comes with brokade bag.

InteraSMALL

Status: SOLD

SW 0225 - Katana Koto - Sukemitsu

Katanamei: Sukemitsu, 15 century. Bizen; Utsuri; Hada: itame nagareru, jinie; Hamon: ko gunome, konie, nioi; boshi: midare komaru, hakikake; Nagasa: 76,3cm; Sori: 1,5 cm; Motohaba: 3,1 cm; Sakihaba: 2,0 cm; Motokasane: 6,2 mm; Sakikasane: 4,0 mm; Tsuba iron Edo period, Fuchi/Kashira and menuki Edo period; Habaki: silver; Horimono Bo-Hi maru dome. Perfect for iaido practice.

Interasmall3

Status: Available

SW 0227 - Naginata Shinto - Price Euro 3.820,00

 

Mei: Kashu Ju Chiyohiro; Genroku Era; Nagasa: 37.7 cm; Hamon: Gunome-Choji. Habaki: Silver. Shirasaya; NBTHK Papered. Hawley: CHI4, rated 15.

ItoInterasmall

Status: SOLD

SW 0188 - Itomakinotachi Koto

 

Mumei Koto Period in Itomakinotachi Koshirae; Nagasa: 76.7 cm; Sori: 25 mm; Motohaba: 3,00 cm; Sakihaba: 1,85 cm; Motokasane: 7,3 mm; Sakikasane: 4,5 mm; Hamon: Suguha; Hada: itame with jinie; some delaminations; Habaki: Copper.

InteraGuntosmall

Status: SOLD

SW 0071 - Katana Shinto (Gunto mounting) - Seki School

Mumei, attributed to Shinto Seki School; Late Edo period (1750); Hada: Itame, Hamon: Gunome; Boshi: Komaru; Nagasa: 69,5 cm; Sori: 1,3 cm; Motohaba: 2,85 cm; Sakihaba: 2,25 cm; Motokasane: 7,1 mm; Sakikasane: 5,6 mm; Habaki: copper, gilded; Koshirae: Army (1938) Officers' Shin-Gunto. NTHK Shintei Sho Origami.